Privaatsustingimused

1. MÕISTED

Mõistete all leiad nende sõnade täpsemad tähendused, mida Privaatsustingimustes tihti kasutatakse ning mis esitatakse suure algustähega.

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Meil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.

1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Meie isikuandmete töötlemise põhimõtted.

1.3. Kasutaja on iga isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Meie Teenuseid, s.h. Klient ja Kasutaja Kasutustingimuste tähenduses.

1.4. Leping on Meie ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping, s.h. Kasutustingimused ja muud kohalduvad korrad ja poliitikad. Sealhulgas kasutatakse käesolevates tingimustes defineerimata mõisteid Kasutustingimustes defineeritud viisil.

1.5. Veebisait on eelkõige Meie veebisaidid https://veebileht24.eu ja https://veebipood24.eu, samuti meie sotsiaalmeedia leheküljed, mobiilirakendused.

1.6. Külastaja on isik, kes kasutab Veebisaiti.

1.7. Laps on isikuandmete töötlemise kontekstis infoühiskonna teenuste osutamisel Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik, kes ei saa anda isikuandmete töötlemiseks ise nõusolekut.

1.8. Teenused on igasugused Meie pakutavad teenused ja tooted, eelkõige internetiaadressidel https://veebileht24.eu ja https://veebipood24.eu kättesaadav veebilehtede ja veebipoodide loomise e-teenus (koos nimetatud V24 e-teenus).

1.9. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebisaidil Külastaja seadmesse.

1.10. Isikuandmete valdkonna mõisteid kasutatakse Privaatsustingimustes nende isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679) määratletud tähendustega

2. ÜLDSÄTTED

Üldsätetest leiad info sellest, kes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning millal Privaatsustingimused kohalduvad.

2.1. Me oleme juriidiline isik Codeq OÜ (registrikood 14972445, aadress Pärnu mnt 20a, 10141 Tallinn, e-post info@veebileht24.eu, tel +372 5827 5932), kes töötleb Sinu isikuandmeid vastutava töötlejana.

2.2. Privaatsustingimused on Meie ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu lahutamatu osa.

2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Meie töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Meie valduses olevate isikuandmetega.

3. PÕHIMÕTTED

Siit leiad peamised põhimõtted, milles Meie alati lähtub ja kinni peab Töödeldes Sinu isikuandmeid.

3.1. Meie eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast,

3.2. Meie kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, minimisatsioon, õigsus, säilitamise piirand, usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus ning vaikimisi ja lõimunud andmekaitse.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

Siit leiad info sellest, kuidas me isikuandmeid kogume.

4.1. Kogume järgmist tüüpi isikuandmeid:

(1) Andmesubjekti poolt Meile avaldatud isikuandmed, näiteks kasutajakonto registreerimisel avaldab Klient andmesubjekti andmed: eesnimi, perenimi, isikukood, e-postiaadress;

(2) Andmesubjekti ja Meie tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed, näiteks maksete korraldamiseks;

(3) Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed, näiteks sotsiaalmeedias;

(4) Teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed, näiteks V24 e-teenuse kasutamisel kasutatavad veebitehnoloogiad ja küpsised;

(5) Veebisaidi külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed;

(6) Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed;

(7) Meie poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed, näiteks kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu;

5. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

Siit leiad info sellest, millistel eesmärkidel ja alustel me Sinu isikuandmeid töödelda võime.

Seadusest tulenevate isikuandmete töötlemise alustena kasutame järgmiseid nimetatud aluseid:

5.1. Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Andmesubjekt annab meile nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebisaidil. Andmesubjekti on teavitatud, et ta võib alati nõusoleku tagasi võtta.

5.2. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võime töödelda isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

(1) Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti taotlusel;

(2) Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;

(3) Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;

(4) Kliendiga suhtlemine;

(5) Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;

(6) nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.

Pane tähele, et isikandmete töötlemise eesmärk võib olla täiendavalt sätestatud konkreetses Sinuga sõlmitud Lepingus.

5.3. Õigustatud huvi tähendab Meie huvi enda ettevõtte ja V24 e-teenuse majandamiseks või juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seejuures ei tohi isikuandmete töötlemine ülemäära kahjustada Sinu õigusi. Töötleme Sinu isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:

(1) usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, mis hõlmab isikuandmete töötlemist, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks, rahapesu või terrorismivastase võitluse nõuete täitmiseks või pettuste vältimiseks;

(2) kliendibaasi haldamiseks ja analüüsimiseks, et parandada Teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

(3) Veebisaidi, Meie sotsiaalmeedia lehekülgede, mobiilirakenduste ja muude müügikanalite ja Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed Külastajate ja Klientide kohta. Kasutame kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, nende kanalite töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

(4) kampaaniate korraldamiseks, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmiseks;

(5) salvestuste tegemiseks. Võime salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis oleme teinud ning vajadusel kasutame neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;

(6) võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebisaidi turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

(7) organisatsioonilised eesmärgid. Eelkõige finantsjuhtimiseks ning sealhulgas Klientide isikuandmete töötlemiseks;

(8) võime jagada isikuandmeid, kui teeme tehingut või peame läbirääkimisi tehingu üle, mis hõlmab kogu meie äri või vara müümist või üleandmist. Tehingud võivad hõlmata mis tahes ühinemist, finantseerimist, omandamist, pankrotitehingut või menetlust;

(9) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleme isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

5.5. Uus eesmärk. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil võrreldes sellega, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindame hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Võtame selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;

(2) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja Meie vahelist seost;

(3) isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmeid;

(4) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;

(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Siit leiad informatsiooni, millal võime Sinu isikuandmeid edastada Meie koostööpartneritele.

6.1. Teeme koostööd isikutega, kellele võime edastada koostöö raames ja sel eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh isikuandmeid.

6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks on reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad tingimusel, et:

(1) vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;

(2) isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Meie juhistele ning kehtiva Lepingu alusel.

6.3. Üldreeglina me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust. Kui edastame isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu, siis vaid järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse või sellise otsuse puudumisel oleme kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid).

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

Siit leiad kirjelduse, kuidas me Sinu isikuandmeid kaitseme ja kust leida infot säilitamise tähtaegade kohta.

7.1. Säilitame isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse või anonümiseeritakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Meie poolt selleks kehtestatud korrale.

7.2. Juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerime kõik intsidendid ning teavitame selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi üleriigilise meedia).

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Teenused ei ole suunatud Lastele.

8.1. Meie Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.

8.2. Meie ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13-aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.

8.3. Juhul kui saame teada, et oleme kogunud isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeme endast parima koheselt selliste isikuandmete töötlemise lõpetamiseks.

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Sinu isikuandmed kuuluvad Sulle ning siit leiad informatsiooni, millised on Sinu õigused oma isikuandmete kaitsel.

9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:

(1) Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Meile oma soovist nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtt ei mõjuta eelneva töötluse seaduslikkust;

(2) Meile antud nõusolekuid saad vaadata, muuta ja tagasi võtta Meie V24 e-teenuse kaudu või pöördudes Meie poole. Kontaktid leiad Privaatsustingimuste punktist 13.

9.2. Isikuandmete töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

(1) Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta;

(2) Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale. Kliendil on mh võimalik tutvuda Meie kogutud Isikuandmetega Meie V24 e-teenuse kaudu (vt punkt 12: V24 e-teenus ja info veebitehnoloogiate kohta);

(3) Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on mh võimalik ebaõigeid andmed parandada ka Meie V24 e-teenuse kaudu (vt punkt 12: V24 e-teenus ja info veebitehnoloogiate kohta);

(4) Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

(5) Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või ajutiselt kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse;

(6) Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud;

(7) Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;

(8) Õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju tingimusel, et kahju on tekkinud Meie tahtlusest või raskest hooletusest.

10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

Siit leiad informatsiooni selle kohta, kuidas saada selgitusi või kuidas ja kuhu esitada kaebus.

10.1. Õiguste teostamine:

(1) Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Meie poole punktis 13 toodud kontaktandmetel.

(2) Julgustame Andmesubjekte ka enda Isikuandmetega seonduvatele küsimustele esmavastuse saamiseks kasutama V24 e-teenust (vt punkt 12: V24 e-teenus ja info veebitehnoloogiate kohta).

10.2. Kaebuste esitamine:

(1) Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Meie, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

(2) Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

Siit leiad informatsiooni selle kohta, milliseid Küpsiseid või muid tehnoloogiaid kasutame ning kuidas Sina saad selliste tehnoloogiate kasutamist kontrollida.

11.1. Võime koguda Veebisaidi ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

11.2. Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

11.3. Kasutame sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebisaidi korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Meie partnerite veebisaidid, mis on seotud Meie Veebisaidiga. Nende Küpsiste tekkimist Meie ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest. Küpsiste kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist (vt punkt 12: V24 e-teenus ja info veebitehnoloogiate kohta).

11.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebisaidil, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebisaidi funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide (vt punkt 12: V24 e-teenus ja info veebitehnoloogiate kohta).

12. V24 E-TEENUS JA INFO VEEBITEHNOLOOGIATE KOHTA

Siit leiad rohkem infot, kuidas oma õigusi teostada näiteks, kust saada informatsiooni erinevate veebitehnoloogiate kohta.

12.1. Meie Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

(1) V24 e-teenus, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Meil olemasolevatele isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;

(2) All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida Meie kasutab;

(3) Your Online Choices; About Ads; Network Advertising,   (inglisekeelsed): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kontrollimise ja monitoorimise platvorm, millel saab Andmesubjekt ise muuta ja kontrollida, kuidas isikuandmeid kasutatakse ja kogutakse.

13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

Siit leiad Meie kontaktandmed.

13.1. Meiega saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@veebileht24.eu.

14. MUUD TINGIMUSED

Siin on toodud info Privaatsustingimuste kehtivusest ja muudatustest.

14.1. Meil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitame Andmesubjekte Meie Veebilehel, e-posti teel või muul viisil.

14.2. Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:

Avaldamine: 30.08.2020
Kehtima hakkamine: 30.08.2020